Avís Legal i LOPD

Aquest espai web compleix amb allò que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb el Reglament Europeu 2016/679 aprovat pel Parlament Europeo a data 27 d’abril de 2016 en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Identificació del Responsable del Tractament de les dades i titular de l’espai web

L’IDIBELL és una fundació que té com a finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la docència i al formació en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut.

 

Titular: Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (en endavant IDIBELL)

Domini:  www.idibell.cat

Adreça: Hospital Duran i Reynals, 2a planta, Gran Via de l’Hospitalet, 199, 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Telèfon: 932607775

Adreça electrònica: idibell@idibell.cat

Dades de registre: inscrita al Registre de Fundacions amb el número 459

CIF:  G58863317

 

Objectiu i contingut de l’espai web

La finalitat d’aquest espai web és la de difondre per mitjà d’Internet informació corporativa, notícies i avisos, així com informació d’interès públic en l’àmbit de la biomedicina i la salut.

Per acomplir aquesta finalitat, inclou informació sobre activitat, normativa, publicacions, dictàmens, així com la memòria anual de l'IDIBELL, informació d'actualitat i sobre activitats formatives en què participa l'IDIBELL, entre altres qüestions.

També hi podeu trobar els programaris i els formularis relacionats amb la tramitació d'inscripcions i sol·licitud d’alguns serveis.

 

L’IDIBELL podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, la presentació o la configuració de Espai web, així com alguns o tots els serveis, i afegir-ne de nous.

La utilització de certs serveis oferts de la persona usuària a través del Espai web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons cada cas, substitueixen, completen o modifiquen aquestes Condicions Generals d'Ús.

 

Protecció de dades

En compliment d’allò que estableix el Reglament Europeu 2016/679 aprovat pel Parlament Europeo a data 27 d’abril de 2016 en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant aquest avís l’IDIBELL informa a la persona usuària sobre l’ús que farà de les dades personals que li sol·licita.

 

La persona usuària pot determinar lliurement i voluntàriament si desitja facilitar a l’IDIBELL les dades personals que se li puguin requerir o que es puguin obtenir en el moment de realitzar una sol·licitud d’inscripció o d’informació en el Espai web o mitjançant els serveis que es poden contractar a través d’aquest portal. La persona usuària és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades personals que subministri, quedant l’IDIBELL exonerat de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

 Les dades personals recollides en els formularis seran objecte de tractament automatitzat, sent l’IDIBELL titular i responsable d’aquest fitxer. Les dades facilitades poden ser cedides a altres empreses o institucions vinculades directament amb l’IDIBELL, amb finalitats informatives o promocionals. Amb aquesta finalitat, l’IDIBELL proporcionarà a la persona usuària els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, pugui accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i pugui prestar el seu consentiment perquè l’IDIBELL procedeixi al tractament de les seves Dades Personals.

 

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment el seu dret a l’accés, oposició, cancel·lació, limitació de tractament, modificació i/o exercir el dret de portabilitat de les seves dades personals en els terminis establerts per la legislació vigent, adreçant-vos per escrit a la Persona Delegada de Protecció de Dades IDIBELL, junt  amb una prova de la seva identificació, a través de:

 • Adreça electrònica: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Adreça: Hospital Duran i Reynals, 2a planta, Gran Via de l’Hospitalet, 199, 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores)

També l’informem que vostè té dret a sol·licitar la tutela per defensar els seus drets front a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

 

 

Política de privacitat

Condicions d’accés i utilització del Espai web

La persona usuària es compromet a fer un ús diligent de l’espai web i dels serveis que són accessibles per mitjà d’aquest lloc, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a aquestes Condicions Generals i, si escau, a les condicions particulars, així com a mantenir el respecte degut a les altres persones usuàries.

 

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Espai web. En aquest sentit, la persona usuària renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Espai web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en aquestes Condicions Generals d'Ús o en les condicions particulars que hi puguin haver, que resultin contràries als drets i interessos de l’IDIBELL, dels seus membres o de tercers. La persona usuària  haurà de respondre davant de les institucions afectades en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions. Això inclou qualsevol acte -incloent la introducció o difusió de virus informàtics- que danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la utilització normal dels materials i informacions continguts en el Espai web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de IDIBELL, dels seus membres o de qualsevol altre la persona usuària  del Espai web.

 

Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions de l'IDIBELL, que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.

La utilització d’aquest Espai web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per l’IDIBELL en el moment en què la persona usuària accedeixi al Espai web. Així  mateix, l’IDIBELL posa en coneixement de la persona usuària d’aquest Espai web que aquestes Condicions Generals d'Ús poden ser modificades sense notificació prèvia.

 

 

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la subscripció prèvia o el registre de la persona usuària . No obstant això, l’IDIBELL condiciona la utilització d’alguns dels serveis a registre previ, per mitjà d’un identificador (ID o login) i una contrasenya, que la persona usuària  es compromet a conservar i a usar amb la diligència deguda.

 

L’IDIBELL assignarà l’identificador seleccionat per la persona usuària  sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre La persona usuària . L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, la persona usuària  haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la seva contrasenya, evitant-ne l’ús per part de tercers. En conseqüència, la persona usuària  és l’únic responsable de la utilització de la seva contrasenya, quedant l’IDIBELL exonerat de qualsevol responsabilitat al respecte. En el cas que la persona usuària  conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per part de tercers, haurà de comunicar-ho a l’IDIBELL al més aviat possible.

 

El registre la persona usuària  s’efectuarà en la forma indicada de manera expressa en el servei o en les Condicions Particulars que, si escau, ho regulin. Qualsevol informació facilitada per la persona usuària  per mitjà dels serveis haurà de ser certa. Amb aquesta finalitat, la persona usuària  garanteix l’autenticitat d’aquelles dades que comuniqui quan empleni els formularis necessaris per a la subscripció de Serveis.

 

També serà responsabilitat de la persona usuària  mantenir actualitzada permanentment tota la informació facilitada a IDIBELL. En qualsevol cas, la persona usuària  serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’IDIBELL o a tercers per la informació que faciliti.

 

De conformitat amb la política anti-spamming de l’IDIBELL, la persona usuària  s'obliga a abstenir-se d'utilitzar i recaptar dades a partir de llistes de distribució a què es puguin accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Espai web per a la realització d'activitats amb finalitats promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitades ni prèviament consentides per l’IDIBELL o els interessats. La persona usuària  que incompleixi intencionalment o culpablement qualsevol de les obligacions precedents respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

 

 

Condicions d’accés i utilització de correus electrònics

 D'acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), li informem que les dades personals contingudes en els correus electrònics enviats o rebuts per adreces son tractades i recollides en un fitxer del que és responsable Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i estan protegides amb les normes de seguretat que dicta la Llei . L’IDIBELL tractarà les dades amb confidencialitat i només amb la finalitat de gestionar la vinculació que vostè manté amb la institució i per remetre-li informació relacionada amb l’IDIBELL. Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés, l’oposició, la rectificació i la cancel·lació de les seves dades, adreçant-se a l’IDIBELL per mitjà de l’adreça electrònica: idibell@idibell.cat

 

Les Dades de navegació del sistema i el programari necessari per al funcionament d’aquest espai web,  recullen de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al espai web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Cal aclarir, que aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del espai web de l'IDIBELL.

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del espai web www.idibell.cat són de titularitat exclusiva de l'IDIBELL o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús. Els continguts del espai web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

 

No s'autoritza en cap cas:

 • L'extracció d'elements del espai web que causi perjudici a l'IDIBELL conforme a les disposicions vigents.
 • L'ús comercial dels continguts del espai web de l'IDIBELL.
 • L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l'IDIBELL, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquest.

 

L’IDIBELL es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels la persona usuària s. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del espai web de IDIBELL, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’IDIBELL no es fa responsable dels continguts, ni l’estat d’enllaços o links a pàgines web que poden dur a la persona usuària a altres espais web gestionats per tercers, per tant, recomana revisar i aprovar els seus continguts.

Excepte en aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d'Ús i la resta del marc normatiu del Espai web, l’IDIBELL no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol mena que es puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts o informacions.

 Així mateix, l’IDIBELL no garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Espai web i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Espai web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

 

 

Legislació aplicable

 Les Condicions Generals d' Ús i la resta de condicions legals del espai web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació aplicable al territori.

 

 

 

Política de cookies

Què és una cookie?

Una cookie és un arxiu que es descarrega a l’ordinador o al dispositiu de la persona usuària a l’accedir a un espai web, amb l’objectiu de permetre emmagatzemar i recuperar la informació sobre els costums de navegació de la persona usuària o del seu equip i, depèn de la informació que continguin i de la manera com s’utilitzi el seu equip, pot utilitzar-se per reconèixer una persona usuària.

De la mateixa forma, les cookies també permeten establir nivell de protecció i seguretat amb l’objectiu de dificultar ciberatacs contra l’espai web o contra les persones usuàries.

També permet recopilar dades estadístiques i anònimes que permeten millorar la seva experiència de navegació; així com realitzar publicitat segmentada o adaptada als seus interessos.

 

Quins tipus de cookies existeixen?

Existeixen diversos tipus de cookies segons els diferents criteris de funcionalitat:

 • Segons els temps que estan actives
  • Cookies de sessió; creades per recollir i emmagatzemar dades mentre la persona usuària accedeix a l’espai web.
  • Cookies permanents; en les que les dades es mantenen en el terminal i poden ser utilitzades durant un període de temps definit pel responsable de la cookie
 • Segons la titularitat
  • Cookies pròpies; propietat del titular de l’espai web
  • Cookies de tercers; son aquelles que pertanyen a tercers no vinculats al propietari de l’espai web al qual s’ha accedit.
 • Segons la finalitat
  • Cookies tècniques; s’utilitzen per millorar el servei, localitzar incidències, reconèixer a la persona usuària...
  • Cookies d’anàlisis i/o publicitat; que serveixen per analitzar la informació sobre la navegació i oferir publicitat (si es cau), genèrica o personalitzada.

 

L'IDIBELL no utilitza cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del espai web. Tampoc es recull cap dada per a la realització de publicitat adaptada a la persona usuària. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del lloc.

 

Llistat de cookies utilitzades a l’espai web son:

 

Nom cookie

Domini

Data creació

Data caducitat

Finalitat

PHPSESSID

www.idibell.cat

Data accés

Finalitzar sessió

sessió

_utma

.idibell.cat

Data accés

2 anys

permanents

_utmb

.idibell.cat

Data accés

Finalitzar sessió

sessió

_utmc

.idibell.cat

Data accés

Finalitzar sessió

sessió

_utmt

.idibell.cat

Data accés

Finalitzar sessió

sessió

_utmv

.idibell.cat

Data accés

Finalitzar sessió

sessió

 

En relació als diferents navegadors a través dels quals vostè pot accedir a l’espai web, podrà obtenir més informació a: