La recerca del grup de Metabolisme i Senyals Cel·lulars de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques Alberto Sols liderat per Juan Manuel Zapata se centra en l’estudi de la regulació dels receptors de TNF, la família de proteïnes TRAF i com els canvis d’expressió anòmals d’aquestes proteïnes poden estar implicats en el desenvolupament de leucèmies o limfomes. Zapata ha explicat els seus avenços en la sessió del cicle de seminaris IDIBELL celebrada el 8 de juliol.
“La millor manera de comprovar si un factor està implicat en l’etiologia d’una malaltia és modificant-ne l’expressió en un model animal de la mateixa manera que passa en el pacient humà” ha explicat Zapata. “Si la modificació és la causant de la transformació, el ratolí desenvoluparà la malaltia”. El grup de Zapata ha aconseguit un model transgènic de ratolí que desenvolupa un fenotip concret de leucèmia limfàtica crònica.

Un cop caracteritzat el model de malaltia en el ratolí, el següent pas és trobar “nous fàrmacs i noves teràpies

que beneficiïn al ratolí perquè tindrem probabilitats que també puguin beneficiar els pacients humans”.

La leucèmia limfàtica crònica presenta fenotips complexes i amb etiologies diverses. Per això Zapata adverteix que un cop s’ha desenvolupat el model animal “no podem esperar que funcioni per a tots els pacients, s’ha de buscar el fenotip concret entre els pacients per poder aplicar-los els descobriments que fem en el model animal”. “Per arribar a la medicina personalitzada, és important tenir models animals específics per a diversos subtipus de malalties”.

A més del ratolí transgènic de leucèmia limfàtica crònica, Zapata treballa actualment amb altres models animals de limfoma difús de cèl·lules B grans i de nanisme de Mulibrey.