Biobanc HUB - ICO - IDIBELL

El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL és un establiment públic, sense ànim de lucre, que es va crear amb l'objectiu de gestionar i regular les diferents col·leccions de mostres biològiques recollides a l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), a l'Hospital Duran i Reynals (ICO) i altres centres associats, d'acord amb la normativa vigent (Llei 14/2007, de 3 de juliol d’Investigació Biomèdica i del RD 1716/2011, de 18 de novembre).

 

El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL ha esta autoritzat per la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i està registrat en el Registro Nacional de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III d’acord amb el RD 1716/2011, pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb finalitats de recerca biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà. El Biobanc forma part de la Red Nacional de Biobancos.

 

El Biobanc està adscrit al Comitè Ètic d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital de Bellvitge i al Comitè Científic Extern (CCE) del biobanc

Membres CCE:

 • President: Dr. Joan Cid, Facultatiu especialista consultor hemoteràpia i hemostàsia, Hospital Clínic de Barcelona.
 • Vocals: 
  -    Dra. Maria Ruiz, Coordinadora Tècnica Biobanc IRBLleida.  
  -    Dr. Xavier Sanjuan, Facultatiu especialista patologia, Hospital Universitari de Bellvitge,
  -    Dra. Montse Gomà, Facultativa especialista patologia, Hospital Universitari de Bellvitge.
   

 

 

Activitat i Objectius

 

Les activitats del Biobanc HUB-ICO-IDIBELL són rebre, processar, emmagatzemar i distribuir mostres biològiques i les seves dades associades per a la investigació biomèdica, complint criteris tècnics i de qualitat, i garantint els requeriments ètics i legals. Els nostres principals objectius són:

 • Posar a disposició de la comunitat científica mostres biològiques i les seves dades associades d’un alt interès científic per contribuir al desenvolupament de coneixement de valor en la recerca biomèdica.
 • Gestionar i estandarditzar les col·leccions de mostres existents al campus, i crear-ne de noves d’acord amb les línies de recerca més destacades en l’actualitat.
 • Promoure pràctiques de qualitat i de millora continua, complint en tot moment amb els requisits ètics i legals.

 

Donants - Sabies que tu pots ser una peça clau en l’avenç en biomedicina? 

 

El 90% de les investigacions biomèdiques requereixen l’ús de mostres biològiques humanes i de dades clíniques associades. Les mostres biològiques sobrants després d’haver fet el diagnòstic i/o el tractament són essencials per comprendre millor les malalties, el desenvolupament de nous diagnòstics, de tractaments que millorin el pronòstic i contribuir a la prevenció de moltes d’elles. Les mostres biològiques poden ser teixits sòlids, obtinguts a partir de biòpsies o cirurgies, o teixits líquids com sang, orina o saliva obtinguts durant el procés assistencial. Cada mostra biològica conté informació mèdica i personal associada, que es coneix com a dades clíniques, i és tant important com la mostra per al desenvolupament de la recerca.


Si vostè decideix donar el seu material biològic excedent, aquest passarà a ser custodiat pel Biobanc HUB-ICO-IDIBELL sota les condicions i garanties de qualitat i seguretat que exigeix la legislació vigent.


Com puc fer la donació del meu material excedent de diagnòstic?


La donació és anònima, altruista i voluntària. Si vostè accedeix a la donació, pot adreçar-se al personal sanitari sol•licitant informació o bé al Biobanc HUB-ICO-IDIBELL. Després de ser degudament informat, la seva voluntat de donant quedarà manifestada en el Consentiment Informat, que recull tota la informació de les condicions de la donació i garanteix els seus drets com a donant. En tot moment vostè pot exercir el seu dret a revocació de la donació, en aquest cas, la mostra i les dades associades seran destruïdes. En cap cas aquesta decisió no repercutirà negativament en el procés assistencial del donant.  Per revocar la donació contacti a biobanc@idibell.cat

Mostres biològiques per a una recerca de qualitat
Serveis 


El Biobanc HUB-ICO-IDIBELL ofereix als investigadors un ampli catàleg de serveis relacionats amb el processament, emmagatzematge i gestió de les mostres.

 

Serveis de processament i criopreservació

 • Recepció de mostres
 • Extracció de DNA i RNA
 • Aïllament de PBMCs
 • Processament de plasma i sèrum
 • Talls OCT
 • Microtomia
 • Dipòsit i custòdia a -80°C

 

Tots els procediments del Biobanc es realitzen seguint Procediments Normalitzats de Treball (PNTs) establerts per organitzacions de biobancs (Plataforma Nacional de Biobancos, ISBER i altres).

 

Servei d’assessorament, registre i custòdia

 • Creació i gestió de noves col•leccions
 • Orientació en els aspectes ètics i legals
 • Gestió i tramitació de l’alta a l’autoritat competent de les col•leccions de projecte, de línea de recerca o de biobanc
 • Assessorament en la codificació i transport de mostres biològiques
 • Elaboració de consentiments informats
 • Emmagatzematge i traçabilitat de mostres de diferents col•leccions
 • Elaboració d’informes acreditatius de polítiques de qualitat
 • Elaboració d’informes de registres històrics de temperatura
 • Suport a la cerca de mostres en altres biobancs nacionals i internacionals

 

Servei de cessió de mostres

 • Recepció de les sol•licituds
 • Tramitació de documents als comitès externs (CCE i CEIC)
 • Comunicació de la resolució al sol•licitant
 • Elaboració i suport en la documentació requerida
 • Preparació i enviament de les mostres biològiques

 

Política de Qualitat

 • Qualitat ètica i legal: garantir el respecte als drets i llibertats fonamentals, protecció de la dignitat i identitat del subjecte font i del tractament de les seves dades personals, d’acord la normativa vigent.
 • Qualitat científica: potenciar la col·laboració entre les diferents unitats i grups d’investigació proveïdors de mostres com a garantia d’una política científica de qualitat.
 • Qualitat en la Gestió: model ISO 9001, per consolidar uns nivells de qualitat que facin del Biobanc un establiment rellevant i competent, i adoptar la millora contínua com a línia fonamental de treball facilitant el compliment de la norma ISO 9001.
 • Igualtat: fomentar la igualtat d’oportunitats i garantir un ambient de treball on el personal pugui aportar tot el seu potencial i sigui capaç de contribuir a la millora contínua, independentment de la seva ètnia, gènere, religió o discapacitat.
 • Responsabilitat Social: recolzar i respectar la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts internacionalment i aplicar els criteris internacionalment reconeguts sobre responsabilitat social.

 

Legislació

 

Aparells 

-    23 ultracongeladors de -80°C equipats amb doble sistema de seguretat.
-    Sala climatitzada amb prestatgeries d’alta resistència per emmagatzemar mostres a temperatura ambient.
-    Tanc de nitrogen en fase vapor (capacitat 98.000 criovials). 
-    Laboratori de processament: cabina de bioseguretat, cabina d’extracció de gasos, centrífugues refrigerades, microscopi estereoscòpic triocular.
-    Robot extracció Maxwell AS2000.
-    Microdissector làser LMD 7000 (Leica).
 

Responsable 

Climent Esteller, Fina

jcliment@idibell.cat
Certificacions 
El biobanc té implementat un Sistema de Gestió de Qualitat sota la norma ISO 9001: 2015 certificat per l'agència avaluadora AENOR 2017.07.10
El Biobanc està finançat per l'Instituto de Salud Carlos III.
El Banc de tumors està cofinançat pel Pla Director d'Oncologia i la Xarxa Catalana de Banc de Tumors
Equip 

Gardenyes Bernaus, Josep

Técnico

RUIZ OSORIO, MICHAEL ALEJANDRO

Técnico/a